Đỉnh $I$ của parabol $(P): y = –3x^2+ 6x – 1$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook