Độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng $6\,cm$ , $8\,cm$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook