Đồng hồ chỉ mấy giờ khi kim phút chỉ vào đúng số \(6\), kim giờ chỉ quá số \(" /> Đồng hồ chỉ mấy giờ khi kim phút chỉ ..." /> Đồng hồ chỉ mấy giờ khi kim phút chỉ vào đúng số \(6\), kim giờ chỉ quá số \(" />

Đồng hồ chỉ mấy giờ khi kim phút chỉ vào đúng số \(6\), kim giờ chỉ quá số \(6\) một chút ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook