Người" /> Người" />

Em hãy chọn câu hỏi đúng cho bộ phận in đậm trong câu dưới đây :

Người ta trồng cây đa để lấy bóng mát.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook