Em lấy những tờ tiền nào để được $10\,000$ đồng trong các tờ tiền dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook