Xét ba đường thẳng sau: $2x-y + 1 = 0$;$x + 2y-17 = 0$;$x + 2y-3 = 0$. Chọn kết luận đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook