Xét cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường. Giao tử ab chiếm tỉ lệ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook