Xét hai phản ứng \({}_{1}^{2}H+{}_{1}^{3}H\to _{2}^{4}He+{}_{0}^{1}n+17,6MeV;{}_{0}^{1}n+{}_{92}^{235}U\to {}_{39}^{95}Y+{}_{53}^{138}I+3{}_{0}^{1}n+200MeV\). Gọi năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 g heli và khi phân hạch 1,5 g Urani trong các phản ứng trên lần lượt là E1 và E2 tỉ số \(\frac{{{E}_{1}}}{{{E}_{2}}}\)bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook