Xét phép lai giữa, hai ruồi giấm có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^{DE}}{X^{de}} \times \frac{{Ab}}{{aB}}{X^{De}}Y\) cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và trội hoàn toàn. Khoảng cách giữa A và B là 20cM, khoảng cách giữa D và E là 10cM. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng về đời F1?

I. Có 56 kiểu gen.

II Có 8 kiểu gen quy định kiểu hình cái mang 4 tính trạng trội.

III. Có 24 kiểu hình.

IV. Kiểu hình đực có đủ 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 12,15%.

V Số loại kiểu gen ở giới đực bằng số loại kiểu gen ở giới cái.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook