Giá trị của biểu thức $A = {\tan ^2}\dfrac{\pi }{{24}} + {\cot ^2}\dfrac{\pi }{{24}}$ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook