Giá trị của biểu thức $C = \dfrac{1}{{x - 18}} - \dfrac{1}{{x + 2}}$ với $x = 2018$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook