Giá trị của biểu thức \(P = - 2\left( {{x^3} + {y^3}} \right) + 3\left( {{x^2} + {y^2}} \right)\) khi \(x + y = 1\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook