Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(I = \left( {{x^2} + 4x + 5} \right)\left( {{x^2} + 4x + 6} \right) + 3\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook