Giải bất phương trình \(\left( {{x^2} - 4} \right)\left( {x - 3} \right) \ge 0\) ta được:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook