Giá trị biểu thức $S={{3}^{19}}C_{20}^{0}+{{3}^{18}}C_{20}^{1}+{{3}^{17}}C_{20}^{2}+...++\frac{1}{3}C_{20}^{20}$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook