Giới hạn quang điện của PbSe là 5,65 μm. Cho \[h\text{ }=\text{ }6,{{62.10}^{-34}}~J.s;\text{ }c\text{ }={{3.10}^{8}}~m/s;\text{ }e\text{ }=\text{ }1,{{6.10}^{-19}}~C\] . Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn) của chất đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook