Gọi $A$ là tập hợp tất cả các số tự nhiên có tám chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc $A$, tính xác suất để số tự nhiên được chọn chia hết cho 45.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook