Hai quả cầu có cùng kích thước và cùng khối lượng, tích các điện lượng \[{{q}_{1}}=\text{ }{{4.10}^{-11}}C,\text{ }{{q}_{2}}=\text{ }{{10}^{-11}}C\] đặt trong không khí, cách nhau một khoảng lớn hơn bán kính của chúng rất nhiều. Nếu lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn bằng lực đẩy tĩnh điện thì khối lượng của mỗi quả cầu bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook