Hãy chọn mệnh đề đúng:

  1. tất cả các anken có công thức chung CnH2n.
  2. chỉ có anken mới có công thức chung CnH2n
  3. khi đốt cháy hoàn toàn anken thu được số mol CO2 bằng số mol H2O
  4. anken có thể có 1 hoặc nhiều liên kết đôi.
  5. tất cả các anken đều có thể cộng hợp hiđro thành ankan.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook