Hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}{x^2} + y = 6\\{y^2} + x = 6\end{array} \right.$ có bao nhiêu nghiệm ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook