Hệ quả lớn nhất trong chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook