Hình bên mô tả một thí nghiệm ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook