Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2, KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K2CO3 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong dung dịch Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl có trong X. Phần trăm khối lượng của KCl trong X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook