Hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao \(h = 12cm\) và đường kính đáy là \(d= 8\,cm\) . Tính diện tích toàn phần của hộp sữa. Lấy \(\pi \simeq 3,14\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook