Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nghiệm của bất phương trình $\;(x + 3)(x + 4) > (x - 2)(x + 9) + 25$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook