Khi chiếu bức xạ có bước sóng nào sau đây vào tấm kẽm Zn (giới hạn quang điện là 0,35µm) thì gây ra hiện tượng quang điện ngoài?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook