Khi nói về chuyển hoá vật chất và năng lượng, nhận định nào dưới đây là không chính xác?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook