Khi nói về điểm khác nhau giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook