Khi nói về sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ, nội dung nào sau đây là không hợp lí?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook