Khi nói về tiêu hóa ở động vật nhai lại, phát biểu nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook