Không khí ở một nơi có nhiệt độ 300C, có điểm sương là 200C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí tại đó là bao nhiêu? Biết độ ẩm cực đại ở nhiệt độ 200C là \(A = 17,3g/{m^3}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook