Ký hiệu nào sau đây là để chỉ $6$ là số tự nhiên ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook