Lớp \(10A\) có \(7\) học sinh giỏi Toán, \(5\) học sinh giỏi Lý, \(6\) học sinh giỏi Hoá, \(3\) học sinh giỏi cả Toán và Lý, \(4\) học sinh giỏi cả Toán và Hoá, \(2\) học sinh giỏi cả Lý và Hoá, \(1\) học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hoá. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá ) của lớp \(10A\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook