Lúc $7$ giờ một người đi xe máy khởi hành từ $A$ với vận tốc $30$ km/h. Sau đó một giờ, người thứ hai cũng đi xe máy từ $A$ đuổi theo với vận tốc $45$ km/h. Hỏi đến mấy giờ người thứ hai mới đuổi kịp người thứ nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook