Một bức xạ có tần số 4.1015 Hz. Lấy c = 3.108 m/s. Đây là bức xạ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook