Một cơ thể có kiểu gen là AaBbDd. 3 tế bào sinh tinh của cơ thể này thực hiện giảm phân bình thường. Số loại giao tử tối đa có thể được tạo ra là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook