Một con đường được xây dựng giữa hai thành phố A và B, hai thành phố này bị ngăn cách một con sông có chiều rộng r. Người ta cần xây một cây cầu bắt qua sông, biết rằng hai thành phố A và B lần lượt cách con sông một khoảng bằng \[AC=a\] và \[BD=b\left( a\le b \right)\], như hình vẽ bên.


Hãy xác định vị trí xây cầu để tổng khoảng cách giữa các thành phố là nhỏ nhất ? 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook