Một đoạn ADN có 40 chu kì xoắn. Sô nuclêôtit của nó là bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook