Một hạt α đang chuyển động với tốc độ v thì có động năng 5 MeV. Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối, 1 u = 931,5 MeV/c2; c = 3.108 m/s. Giá trị của v gần đúng bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook