Một hình chóp tứ giác đều có thể tích bằng $200\,c{m^3}$, chiều cao bằng $12\,cm$. Tính độ dài cạnh bên.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook