Một hình thang có đáy nhỏ là $9\,cm$ , chiều cao là $4\,cm$ , diện tích là \(50\,c{m^2}\) . Đáy lớn là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook