Một người có mắt bình thường (không tật) nhìn được các vật ở rất xa mà không phải điều tiết. Khoảng cực cận của người này là $O{{C}_{C}}=25cm$. Độ tụ của người này khi điều tiết tăng tối đa bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook