Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm với công suất 2 W. Lấy h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Số phôtôn mà nguồn sáng phát ra trong một phút là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook