Một quả cầu đồng chất có hệ số nở khối \(\beta = {72.10^{ - 6}}{K^{ - 1}}\). Ban đầu thể tích của quả cầu là \({V_0}\), để thể tích của quả cầu tăng 0,36% thì độ tăng nhiệt độ của quả cầu bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook