Một quần thể gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen aa, Tần số alen A là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook