Một tế bào gà có 78 NST nguyên phân 3 lần tạo ra bao nhiêu tế bào con? Mang bao nhiêu NST?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook