Một tế bào sinh tinh có kiểu gen là AaBbDd, giảm phân bình thường tối đa tạo được số loại tinh trùng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook