Một trong những điểm khác của Hiệp định Pari về Việt Nam (1973) so với Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (1954) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook