Một xưởng dệt theo kế hoạch mỗi ngày phải dệt $30$ áo. Trong thực tế mỗi ngày xưởng dệt được $40$ áo nên đã hoàn thành trước thời hạn $3$ ngày, ngoài ra còn làm thêm được $20$ chiếc áo nữa. Hãy chọn câu đúng. Nếu gọi thời gian xưởng làm theo kế hoạch là \(x\) (ngày, \(x > 30\)). Thì phương trình của bài toán là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook