Một vật chịu tác dụng của hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \); lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) nằm ngang hướng sang phải, độ lớn \(10N\). Để vật ở trạng thái cân bằng thì lực \(\overrightarrow {{F_2}} \) có đặc điểm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook